TEMADAGENE 2024 TILGANGE OG KONKRETE METODER I DET PRAKSISNÆRE PPR ARBEJDE

TEMADAGENE 2024

TILGANGE OG KONKRETE METODER I DET PRAKSISNÆRE PPR AR-

BEJDE

-NYE HANDLEMULIGHEDER FOR DEN PÆDAGOGISKE PSYKOLOGI

____________________________________________________

 

Tirsdag den 29. oktober 2024 i København. 

Tirsdag den 12. november 2024 i Aarhus.

 

Tilmelding i menuen øverst på hjemmesiden under "Kurser og temadage"

___________________________________________________

 

Hvorfor denne temadag?

Debatten om PPR’s opgave og kompetencer har stået på længe. Flere steder peges

der på, at PPR i for stor udstrækning bidrager til individualisering, psykiatrisering

og segregering. Et svar på ønsket om, at PPR får en mere markant rolle som bidra-

gende til at skabe deltagelsesveje for flere børn og unge er den faglige tilgang

”praksisnær PPR”. Selvom tilgangen ”praksisnær PPR” er under udvikling, har den

potentialet til både at fusionere det bedste fra PPR’s to ben – det udredende og det

konsultative – og samtidig bidrage med en ny tredje faglig vej at gå, der både er

fagligt meningsfuld og lovende i arbejdet med børn og unge. Temadagen vil

komme med bud på den praksisnære PPR-tilgang og præsentere flere konkrete

praksisser, der kan bruges i arbejdet. Endelig vil temadagen være en anledning til

at undersøge, dels hvordan man selv eller ens eget PPR-kontor allerede arbejder

praksisnært, dels undersøge hvordan det praksisnære arbejde konkret kan videre-

udvikles.

_______________________________________________________

 

Program:

10.00 – 10.15 Velkomst v. bestyrelsen for PPF

10.15 – 12.15 Hvordan kan vi forstå den praksisnære bevægelse i PPR?

 

Eksempler på, hvordan der arbejdes praksisnært. Case

med konkrete modeller, materialer og metoder til det

praksisnære arbejde

Refleksion, drøftelser og gruppearbejde undervejs

12.15 – 13.00 Frokost

13.00 – 15.00 Case med konkrete modeller, materialer og metoder til

det praksisnære arbejde

Hvordan kan vi konkret arbejde med udfordringer og be-

tingelser for det praksisnære PPR-arbejde?

Hvilke næste skridt kan der tages som enkeltperson og

som organisation ind i det praksisnære PPR-arbejde?

Refleksion, drøftelser og gruppearbejde undervejs

 

15.00 – 15.15 Kaffe

 

15.00 – 16.00 PPR’s aktuelle situation v. forperson for PPF Jette Lentz

 

Indhold

På temadagen vil vi komme omkring spørgsmålene: Hvordan kan vi forstå den

praksisnære bevægelse, hvad er et bud på ”praksisnær PPR”, hvilket videnskabste-

oretisk afsæt har dette bud, og hvordan ser dette arbejde – helt konkret – ud i

PPR’s hverdagspraksis? Vi vil præsentere eksempler på, hvilke udfordringer og be-

tingelser, der er for dette praksisnære PPR-arbejde. Undervejs vil der være mulig-

hed for at se på, hvilke næste skridt man selv som psykolog eller leder kan tage i

det videre praksisnære PPR-arbejde.

 

 

Undervisningsform

Temadagen vil foregå som en vekselvirkning mellem oplæg, præsentation af cases,

refleksioner, drøftelser og gruppearbejde mhp. at understøtte det videre arbejde

efter temadagen. En temadag om praksisnærhed skal selvfølgelig være praksisnær

og anvendelsesorienteret. Derfor vil der blive præsenteret og arbejdet med cases og

konkrete modeller, materialer og metoder, som er lige til at omsætte i det praksis-

nære PPR-arbejde.17 PPF-NYT • NR. 2 • JUNI 2024

 

 

Udbytte

 Indsigt i den praksisnære bevægelse i PPR og et bud på en definition og for-

ståelse af begrebet.

 Viden om hvordan der helt konkret kan arbejdes praksisnært i PPR

 Adgang til konkrete modeller, materialer og metoder, som kan bruges i eget

praksisnært PPR-arbejde

 Mulighed for at gå på opdagelse i og videreudvikle eget praksisnære PPR-

arbejde

 Ideer til hvordan man som PPR-kontor kan arbejde med sin egen interne

kompetenceudvikling i det praksisnære PPR-arbejde

 

 

Om Anna Crawford Kromann

Anna er psykolog i Aarhus Kommunes PPR, hvor hun gennem de sidste 20 år har

haft mange forskellige roller: som betjenende psykolog på dagtilbuds- og skoleom-

rådet, som udvikler og oversætter af Nest tilgangen, og som udvikler af samarbej-

der med skoler om at skabe bedre deltagelsesveje for flere børn i almene klasser.

Hun er faglig tovholder på kommunens arbejde med ”Mellemformer” og ”Skole for

alle – almenklasser” og står for PPR’s interne kompetenceudviklingsforløb ”Prak-

sisnær PPR”. Anna er medlem af redaktionen i Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.

Hun har bidraget til flere bøger og artikler til PPR-feltet, og er sammen med Ka-

trine Thomsen faglig redaktør på en ny antologi ”Praksisnær PPR” med bidrag fra

forskere, ledere og praktikere fra både PPR, skoler og dagtilbud. Anna er en erfa-

ren underviser, der prioriterer variation og humor i sin formidling.

  

 

Om Tine Nygaard Frisk

Tine er pædagogisk psykologisk konsulent i Aarhus Kommunes PPR. Hun samar-

bejder med skoleledelser, lærere og pædagoger om udviklingen af god pædagogisk

og didaktisk praksis i tilknytning til specifikke udfordringer eller med udgangs-

punkt i ”det gode læringsmiljø”. Herunder understøttelse af udviklingen af struk-

turer og samarbejdsformer, der bidrager til deltagelsesmuligheder for alle børn.

Tine varetager desuden konsulentopgaver på tværs af kommunen. Blandt andet

implementeringen af ”mellemformer” samt udvikling af og aktionslæringssamar-

bejde om metoderne i hæftet ”skole for alle”. Tine har tidligere arbejdet som

folkeskolelærer, familieklasselærer og er ligesom Anna optaget af at formidle med

variation og humor og involvering af deltagerne.

 

Tid og sted:

Tirsdag d. 29. oktober 2024, Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18, 2300

København S.

Tirsdag d. 12. november 2024, Godsbanen, Skovgaardsgade 3E, 8000 Aarhus C.

 

Hvem kan deltage?

Medlemmer af enten Pædagogiske Psykologisk Forening eller Dansk Psykolog For-

ening.

 

Tilmelding:

Tilmelding sker via www.skolepsykologi.org Husk at angive EAN nummer,

hvis din arbejdsgiver skal betale kursusafgiften.

 

Tilmeldingsfrist:

Fredag d. 27. september 2024.

 

Pris:

Kr. 950, kr. + moms for medlemmer af Pædagogiske Psykologisk Forening og

1450, kr. + moms for ikke medlemmer, dog forudsætter det medlemskab af Dansk

Psykolog Forening.

 

Forplejning:

Der vil blive serveret morgenbrød, te/kaffe, frugt, frokost/sandwichs og eftermiddagskaffe

 

Spørgsmål:

Har du spørgsmål, kan du kontakte  info@skolepsykologi.org