Vedtægter

Vedtægter for PPF

Ændret på generalforsamlingen 15. marts 2022

Nedenstående er overskrifter i vedtægterne:

 • Navn og hjemsted
 • Formål
 • Medlemmer
 • Optagelse – genoptagelse
 • Udmeldelse – udelukkelse
 • Kontingent
 • Generalforsamling
 • Ekstraordinær generalforsamling
 • Urafstemning
 • Bestyrelsen
 • Bestyrelsens arbejde
 • Revision
 • Økonomisk ansvar
 • Vedtægtsændringer
 • Foreningens ophør


Navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er Pædagogisk Psykologisk Forening (PPF).

Stk. 2. Foreningen er en partipolitisk uafhængig faglig forening med samarbejdsaftale med Danmarks Lærerforening og samarbejdsaftaler med specialpædagogiske foreninger, der organiserer grupper af medlemmer i Danmarks Lærerforening.

Stk. 3. Foreningen, der er landsdækkende, har hjemsted i København.


Formål

§ 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes faglige og ansættelsesmæssige interesser og stadig at højne standarden af det pædagogisk psykologiske arbejde og betingelserne for udførelsen af dette arbejde.

Stk. 2. Formålet søges fremmet gennem kontakt til myndigheder organisationer og andre faglige sammenslutninger). Desuden gennem:

–          kursus- og efteruddannelsesvirksomhed.

–          udgivelse af tidsskriftet Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift med mulighed for udgivelse elektronisk

–          udgivelse af medlemsbladet PPF-nyt og andre udgivelser af særlig relevans for medlemskredsen med mulighed for udgivelse elektronisk

–          henvendelse til myndigheder og offentligheden.

–          deltagelse i arrangementer af faglig relevans.

–          rådgivning, vejledning og bistand til medlemmer.

–          samt på anden hensigtsmæssig måde.


Medlemmer

§ 3. Som medlem af foreningen kan enhver psykolog, der er kandidat fra Københavns Universitet, Århus Universitet, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet eller Danmarks Pædagogiske Universitetsskole optages. Kandidater i pædagogisk psykologi fra DPU, samt kandidater fra Roskilde Universitet i socialpsykologi og læring er også medlemsberettiget.

Stk. 2. Bestyrelsen kan som medlem optage en ansøger, der ikke opfylder ovenstående betingelser. Dersom der ikke kan opnås enighed i bestyrelsen, skal sagen forelægges på førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse.

Stk. 3. Som medlem med 1/3 stemmeret kan optages studerende, som er indskrevet ved psykologuddannelserne samt kandidatuddannelserne i pædagogisk psykologi på DPU og i socialpsykologi og læring fra Roskilde Universitet.

Stk. 4. Æresmedlemmer kan udnævnes af generalforsamlingen efter enstemmig indstilling fra bestyrelsen. Æresmedlemmer har de samme rettigheder i foreningen som øvrige medlemmer.

Stk. 5. Medlemskab af Pædagogiske Psykologers Forening forudsætter medlemskab af Danmarks Lærerforening for enhver, der opfylder betingelserne for at være almindeligt medlem af Danmarks Lærerfore­ning, efter regler fastsat i samarbejdsaftale indgået mellem de to foreninger samt af Dansk Psykolog Forening.

Stk. 6. Som tilsluttede medlemmer optages personer med en kortere psykologiuddannelse end nævnt i stk. 1:

–          Bachelorer i psykologi fra de i stk. 1 nævnte uddannelsessteder, som ikke er under fortsat uddannelse.

–          Efter bestyrelsens beslutning andre med et psykologiuddannel­sesforløb svarende til ovennævnte.

–          Tilsluttede medlemmer betaler kontingent som medlemmer, der forhandles af Danmarks Lærerforening

–          Tilsluttede medlemmer og studerende kan ikke opstille til bestyrelsen.

–          Tilsluttede medlemmer og studerende kan ikke stemme om vedtægter og enkeltforslag, der vedrører almindelige medlemmers efter- og specialistuddannelse

–          Ikke-psykologer og studerende må ikke skilte med medlemskab af Dansk Psykologforening eller anvende Dansk Psykologforenings bomærke.


Optagelse – genoptagelse

§ 4. Enhver anmodning om optagelse behandles af bestyrelsen. Hvis bestyrelsen ikke kan godkende en anmodning, skal den pågældende have skriftlig begrundelse herfor.

Stk. 2. Ved genoptagelse skal eventuelle tidligere kontingentrestancer være betalt.


Udmeldelse – udelukkelse

§ 5. Udmeldelse kan kun ske skriftligt til foreningens sekretariat med mindst 2 måneders varsel til en 1. januar eller 1. juli.

Stk. 2. Dersom et medlem undlader at betale kontingent, kan den pågældende efter to skriftlige henvendelser fra bestyrelsen udelukkes fra foreningen ved en bestyrelsesbeslutning.

Stk. 3. Et medlem, der undlader at efterkomme en af generalforsamlin­gen truffet beslutning eller som på anden måde modarbejder foreningens interesser, kan af en enig bestyrelse udelukkes af foreningen indtil førstkommende generalforsamling. En sådan udelukkelse skal behand­les ved førstkommende ordinære generalforsamling, der træffer den endelige afgørelse om eksklusion. Under behandling af punktet på generalforsamlingen har vedkommende ret til at være til stede og til at deltage i forhandlingerne.

Stk. 4. Udelukkes et medlem af Dansk Psykolog Forening medfører det også udelukkelse af PPF.


Kontingent

§ 6. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsam­ling. Kontingentet kan opkræves i to rater, henholdsvis 1. februar og 1. august. Ved indmeldelse inden henholdsvis 1. april og 1. oktober opkræves halvdelen af halvårsraten, ellers betales kontingent for det følgende halvår.

Stk. 2. Der opkræves forskelligt kontingent for følgende medlemsgrup­per:

–          medlemmer, der forhandles af Danmarks Lærerforening.

–          medlemmer, der ikke forhandles af Danmarks Lærerforening.

–          pensionister og studerende.

Stk. 3. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.


Generalforsamling

§ 7. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der afholdes generalforsamling i lige år i perioden marts – juni. Generalforsam­lingen indkaldes med mindst 8 ugers varsel ved skriftlig meddelelse fra bestyrelsen i brev eller PPF-nyt. Generalforsamlingen kan i særlige situationer som fx under en pandemi afholdes on-line.

Stk. 2. Endelig dagsorden med tilhørende bilag udsendes senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse til alle medlemmer.

Stk. 3. Dagsordenen skal indeholde:

–          Valg af dirigent

–          Beretning for det forløbne år fra forening, kursus og efteruddan­nelsesvirksomhed og forlag.

–          Forslag fra medlemmer

–          Aflæggelse af regnskab for hovedforening, kursus- og efteruddan­nelsesvirksomhed og forlaget Skolepsykologi.

–          Budgetter for det kommende år, herunder forslag til kontingent.

–          Valg af formand

–          Valg til bestyrelse

–          Valg af revisorer

–          Eventuelt

Stk. 4. Ethvert medlem kan ved skriftlig henvendelse til formanden senest 8 uger før generalforsamlingen kræve punkter optaget på dagsordenen. Generalforsamlingen kan kun behandle punkter, som er optaget på dagsordenen.

Stk. 5. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de deltagende medlemmer. Afstemninger skal ske skriftligt, hvis ét medlem kræver det.

Stk. 6. Hvis der til personvalg er opstillet flere kandidater end antallet af ledige pladser, er stemmeafgivelsen skriftlig. Der benyttes almindeligt flertalsvalg med bundet omvalg. Antallet af stemmer der kan afgives svarer til antallet af ledige poster.

Stk. 7. Stemmeafgivningen sker ved et medlems personlige fremmøde eller ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Intet medlem kan repræsentere flere end to andre medlemmer ved fuldmagt.

§ 8. Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der efter ønske kan udpege hjælpere.

Stk. 2. Dirigenten udpeger protokolfører, der føres beslutningsprotokol, som ved generalforsamlingens afslutning læses højt og underskrives af dirigent og protokolfører. Beslutningsreferat udsendes i førstkommende nummer af PPF-nyt.

Stk. 3. Fuldmagter godkendes af de generalforsamlingsvalgte revisorer i forbindelse med udlevering af stemmesedler.

Stk. 4. Udlevering af stemmesedler sker umiddelbart forud for generalfor­samlingen.

Stk. 5. Alle optællinger af skriftlige afstemninger foretages af foreningens revisorer suppleret med stemmetællere udpeget af generalforsamlingen.


Ekstraordinær generalforsamling

§ 9. Bestyrelsen kan når som helst med 2 ugers varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling. Ligeledes kan 1/3 af foreningens kandidatmedlemmer når som helst kræve ekstraordinær generalforsamling afholdt ved skriftlig henvendelse til foreningens formand med de nødvendige underskrifter og forslag til dagsorden.

Bestyrelsen skal senest 4 uger herefter lade generalforsamling afholde.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem.


Urafstemning

§ 10. Hvis bestyrelsens flertal eller en tredjedel af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer (antal udleverede stemmesedler delt med tre) fremsætter ønske herom, skal en afgørelse sendes til urafstemning blandt medlemmerne.

Stk. 2. Reglerne for urafstemning fremgår af bilag 2 til vedtægterne.


Bestyrelsen

§ 11. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand og op til 5 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2. Alle valg er for to år ad gangen. Der vælges samtidig to suppleanter.

Stk. 3. En bestyrelsesperiode er fra afslutningen af en generalforsamling til afslutningen af den næste.

Stk. 4. Dersom formanden forlader bestyrelsen i løbet af valgperioden, udpeger bestyrelsen af sin midte en ny formand, der fungerer til første ordinære generalforsamling, hvor en ny formand vælges for resten af valgperioden.

Stk. 5. Dersom et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i løbet af valgperioden indkaldes en suppleant, der har sæde i bestyrelsen til næste ordinære generalforsamling.


Bestyrelsens arbejde

§ 12. På det første ordinære bestyrelsesmøde, der afholdes senest 4 uger efter generalforsamlingen, vælger bestyrelsen blandt sine medlemmer næstformand, kasserer og redaktør af PPF-nyt og Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift.

Stk. 2. På samme møde vælges formand og medlemmer af øvrige faste udvalg og ad hoc udvalg nedsættes i overensstemmelse med den af generalforsamlingen vedtagne handleplan.

Stk. 3. På mødet fastsættes forretningsorden og mødeplan for året.


Revision

§ 13. Revision af foreningens regnskab foretages af samme revisorer, som reviderer Dansk Psykolog Forenings regnskab og som en del af dette. Herudover foretages en kritisk vurdering af de økonomiske dispositioner bestyrelsen træffer af to generalforsamlingsvalgte revisorer.

Stk. 2. Revisorerne foretager mindst en gang om året en gennemgang af det aktuelle regnskab for hovedkasse og forlaget Skolepsykologi. Regnskabsmateriale skal herudover været tilgængeligt på revisorernes ønske.

Stk. 3. Udgifter i forbindelse med den kritiske revision afholdes af foreningens hovedkasse. Udgifter kan pålignes kursuskasse og forlaget Skolepsykologi.

Stk. 4. De 2 foreningsvalgte revisorer er valgt for en 2-årig periode. Som revisor er de to valgt, der får flest stemmer, som første og anden suppleant er de 2 valgt, der dernæst har opnået flest stemmer.


Økonomisk ansvar

§ 14. Medlemmerne hæfter ved deres kontingentbetalinger for forenin­gens økonomiske forpligtelser alene med sit indbetalte og forfaldne kontingent. Foreningens krav på kontingentrestancer (gebyrer og påløbne renter) ophører ikke ved sletning som medlem.

Stk 2. Foreningens formand og kasserer har tegningsret for foreningens økonomi.


Vedtægtsændringer

§ 15. Ændring af foreningens vedtægter kan kun ske på en generalfor­samling, når 2/3 af de tilstedeværende eller ved fuldmagt repræsentere­de medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Bilag til vedtægterne kan ændres på en generalforsamling når et flertal af de tilstedeværende eller ved fuldmagt repræsenterede medlemmer stemmer herfor.


Foreningens ophør

§ 16. Opløsning af foreningen kan ske på en generalforsamling, når 3/4 af de fremmødte eller ved fuldmagt repræsenterede medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. I tilfælde af opløsning beslutter generalforsamlingen samtidig, hvordan foreningens midler skal anvendes.