Dobbeltorganiseringsaftalen

Dobbeltorganiseringsaftalen

Dobbeltorganiseringsaftalen mellem Dansk Psykolog Forening (DP) og Lærernes Centralorganisation/Danmarks Lærerforening (LC/DLF) om dobbeltorganisering og grænsedragning af ledende (skole)psykologer og psykologer med lærereksamen.

Hvad koster det?

Nedenstående er overskrifter i dobbeltorganiseringsaftalen:

§ l. Personkreds

§ 2. Dobbeltorganisering

§ 3.Psykolog faglige interesser

§ 4. Forhandlingsretten for hovedgruppe A (Lederne)

§ 5. Forhandlingsretten for hovedgruppe B

§ 6. Samarbejde

§ 7. Uenigheder

§ 8. Ikrafttrædelse og opsigelse


§ l. Personkreds

Aftalen omfatter 2 hovedgrupper:

A: Ledende (skole)psykologer, (Cand.psych., cand.pæd.psych., cand.psych, med lærereksamen), der ansættes som (amts) kommunale tjenestemænd eller efter overenskomst i stillinger ved en rådgivningstjeneste/organisation, der varetager pædagogisk- psykologiske opgaver i relation til folkeskoleloven og lov om specialundervisning for voksne.

B: Psykologer med lærereksamen, (Cand.pæd. psych., cand.psych. med lærereksamen), der ansættes som (amts)kommunale tjenestemænd eller efter overenskomst i stillinger ved en rådgivningstjeneste/organisation, der varetager pædagogisk-psykologiske opgaver i relation til folkeskoleloven og lov om specialundervisning for voksne.


§ 2. Dobbeltorganisering

stk. 1 Begge grupper (A+B) er fuldgyldige medlemmer af såvel LC/DLF som DP.

stk. 2 For dobbeltorganiserede medlemmer, for hvem LC har forhandlingsretten (jvf. § 4 stk 1 og stk 3 og § 5

stk 1 og 2), gælder dog, at de pågældende er undtaget muligheden for indflydelse på udtagelsen af overenskomstkrav i DP og interessevaretagelse gennem AC (Akademikernes Centralorganisation).

stk. 3 De af stk.2 omhandlede medlemmer indgår ikke i medlemskabet af AC.

stk. 4 For dobbeltorganiserede medlemmer, for hvem LC har forhandlingsretten opkræves kontingentet hos DLF. 50% af kontingentet for DLF (heri er ikke medregnet kredskontingent) oversendes til DP. Det er ved aftalens indgåelse forudsat, at kontingentet til DLF’S hovedorganisation forhøjes med 600 kr. (p.t. til kr. 2.544.00).

Afregning med DP sker halvårligt. DLF yder LC kontingent for de dobbeltorganiserede.

stk. 5 For dobbeltorganiserede medlemmer, for hvem DP udøver forhandlingsretten jvf. § 4 stk. 3 og § 5 stk. 3) opkræves kontingentet hos DP. DP oversender et beløb til DLF, svarende til overførslen efter stk. 4. (p.t. 50 % af kr.2.544,00).

stk. 6 Nærmere vilkår i tilknytning til kontingentets størrelse og udregning fastlægges ved tillægsaftaler.

stk. 7 Ingen dobbeltorganiseret kan være medlem af den ene organisation uden samtidig at være medlem af den anden. Den af de to organisationer, hvori den pågældende er optaget eller ønsker optagelse, har pligt til at underrette den anden, om at pågældende er dobbeltorganiseret.

stk. 8 Studentermedlemmer kan organisere sig frit.


§ 3.Psykolog faglige interesser

stk. 1 De særlige pædagogisk-psykologiske interesser varetages af DLF og DP I fælles samvirke.

stk. 2 I DP organiseres de dobbeltorganiserede medlemmer i en sektion i henhold til DP’s vedtægter § 12, under navnet Pædagogisk Psykologisk Sektion (PPS). I DP oprettes i henhold til DP’s vedtægter § 14 et fagligt selskab under navnet Pædagogisk Psykologisk Selskab, hvortil alle de dobbeltorganiserede kan tilknyttes.

stk. 3 I DLF videreføres en faglig forening under navnet Pædagogisk Psykologisk Forening (PPF), hvortil alle de dobbeltorganiserede, som LC har forhandlingsretten for, kan tilknyttes.

DLF har herudover ret til at anvende DP’s sektion

DLF har herudover ret til at anvende DP’s sektion (PPR) og / eller det faglige selskab (PPS) som samarbejdspart/høringsorgan; ligesom disse organer har ret til at henvende sig til DLF.

stk. 4 Det forudsættes, at den samlede virksomhed, som den faglige forening (PPL) hidtil har varetaget, kan videreføres enten via DP’s sektion (PPR) og/eller det faglige selskab (PPS) eller DLF’S faglige forening (PPF). DLF’s faglige forening (PPF) forudsættes at opkræve et kontingent på mindst 900 kr. Det er endvidere forudsat, at der er en høj grad af sammenfald mellem ledelserne i DP’s sektion (PPR) og DLF’s faglige forening (PPF).

stk. 5 DLF’s særlige interesser for Danmarks Lærerhøjskoles virksomhed vedrørende læreres efter -og videreuddannelse medfører endvidere, at DLF forholder sig adgang til, som led heri, også at varetage sine interesser i cand.pæd.psych. uddannelsen.


§ 4. Forhandlingsretten for hovedgruppe A (Lederne)

stk. 1 LC har forhandlingsretten for ledende (skole) psykologer, der er ansat som tjenestemænd i folkeskolen (den lukkede gruppe).

stk. 2 DP og LC udøver i fællesskab forhandlingsretten for psykologer (Cand. Psych., Cand.Pæd.Psych. og Cand.Psych. med lærereksamen), der ansættes i lederstillinger ved en rådgivningstjeneste/ organisation, der varetager pædagogisk-psykologiske opgaver i relation til folkeskoleloven og lov om specialundervisning for voksne.

stk. 3 Forhandlingsretten for ledende (skole) psykologer fordeler sig således:

DP har forhandlingsretten for Cand. Psych’er. LC har forhandlingsretten for Cand. Pæd. Psych’er og Cand. Psych’er med lærereksamen. Såfremt en psykolog med lærereksamen forud for ansættelsen er ansat efter DP’s overenskomst og denne ansættelsesform videreføres, varetages forhandlingsretten af DP.

stk. 4 For personer, for hvem DP har forhandlingsretten, forudsættes ved overenskomstsansættelse, at AC/ DP’s overenskomst finder anvendelse. For personer, for hvem LC har forhandlingsretten forudsættes ved overenskomstsansættelse, at LC ‘s overenskomst finder anvendelse.

stk. 5 I de tilfælde, hvor der i løbet af ansættelsesperioden sker væsentlige stillingsændringer, optages der forhandling mellem LC og DP om en ændring af forhandlingsretten (for overenskomstansatte om en overflytning til anden overenskomst).

stk. 6 Parterne er enige om at optræde sammen ved forhandlingerne med de kommunale arbejdsgivere om stillingernes klassificering og andre generelle spørgsmål for ledergruppen – med mindre det aftales at en af parterne repræsenterer dem begge. I andre ansættelsesforhold repræsenterer hver organisation de medlemmer, som man har forhandlingsretten for, (jvf stk. 3 og stk. 4.)


§ 5.Forhandlingsretten for hovedgruppe B

stk. 1 LC har forhandlingsretten for psykologer, der er ansat som tjenestemænd i folkeskolen (den lukkede gruppe).

stk. 2 LC har endvidere forhandlingsretten for psykologer med lærereksamen ansat som

(amts) kommunale tjenestemænd eller overenskomst i stillinger ved en rådgivningstjeneste/organisation, der varetager pædagogisk- psykologiske opgaver i forhold til folkeskoleloven og lov om specialundervisning for voksne.

stk. 3 Såfremt en sådan psykolog ved ansættelsen forudsættes at skulle varetage opgaver uden relation til det nævnte område, kan organisationerne aftale, at forhandlingsretten varetages af DP. Dette gælder navnlig, hvis den pågældende forud for ansættelsen har været ansat efter DP’s overenskomst.


§ 6. Samarbejde

stk. 1 Til fremme af samarbejdet nedsættes følgende udvalg:

a) Til varetagelse af konkrete forhandlinger mellem de kommunale arbejdsgivere og LC og DP nedsættes et fælles udvalg med deltagelse fra DP og LC. Udvalget mødes efter behov. Forud for overenskomstforhandlingerne afholdes møder med henblik på en evt. koordinering af kravsfremsættelse og forhandlingsforløb. I udvalget deltager 2 personer fra LC/ DLF og 2 personer fra DP.

b) Et udvalg, der skal søge at koordinere interessevaretagelsen for det pædagogisk- psykologiske fagområde. Der afholdes mindst 2 møder om året. I udvalget deltager 3 personer fra DLF og 3 personer fra DP.


§ 7. Uenigheder

stk. 1 Eventuelle uenigheder om forståelsen af denne aftale, søges løst gennem forhandling, idet den af parterne i fællesskab udarbejdede hensigtserklæring lægges til grund som fortolkningsbidrag.

stk. 2 Hvis enighed ikke opnås, er parterne enige om at lade spørgsmålet afgøre ved voldgift. Til denne voldgift udpeger hver organisation en voldgiftsmand, og de udpeger i fællesskab en opmand, der træffer afgørelse, såfremt enighed ikke kan opnås. Kan enighed om udpegning af opmand ikke opnås,

anmoder parterne præsidenten for Østre Landsret om at udpege en opmand. Udgifterne til opmand deles ligeligt mellem parterne, som i øvrigt hver afholder deres udgifter ved voldgiftsrettens funktion.


§ 8. Ikrafttrædelse og opsigelse

stk. 1 Aftalen er gældende fra underskrivelsen, idet dog § 2 først træder i kraft pr 1. jan. 1997. Aftalen kan ændres ved aftale mellem parterne.

stk. 2 Aftalen kan opsiges med 6 måneders varsel til udløb den 1. oktober i et lige år, dog tidligst den 1. oktober år 2000. Den organisation, som ønsker aftalen opsagt, skal senest, samtidig med opsigelsesvarslet, tage initiativ til forhandlinger om revision af aftalen ved at fremsende forslag til ønskede ændringer i aftalen. Forhandlinger om en ny aftale skal optages senest 3 måneder før en opsigelse kan få virkning.